మాకు చేరండి

 

 

 

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

ఇంటర్మీడియట్ విద్యా
తెలంగాణ ప్రభుత్వం.

కమిషనర్

ల్యాండ్ లైన్ నంబర్: 040 24655915
ఫ్యాక్స్ నంబర్: 24655927
Email: ps-ie@telangana.gov.in

 

గూగుల్ పటాలు